GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yusuf BELVİRANLI
Yusuf BELVİRANLI
Doğum Yeri İstanbul
Doğum Yılı : 1975
Öğrenim Yüksek Lisans
Meslek Müfettiş
Görevleri : Gelirler Müdürlüğü
Telefon 444 4 360
E-posta
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Özgeçmişi
1975 yılında İstanbul Sarıyer'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sarıyer'de tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Mahalli İdareler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

1997 yılında Sarıyer Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nde Yoklama Memuru olarak göreve başladı. 1997-2001 yılları arasında Gelirler Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2001-2004 yılları arasında İETT Genel Müdürlüğü'nde Kontrolör, Özel Kalem Şefliği, İşçi Personel Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.2004 yılında Sarıyer Belediyesi Gelirler Müdürlüğü görevine başladı. 2006 yılında Sarıyer Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne Müfettiş olarak atandı. 2006-2009 yılları arasında İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü yaptı. 2009 yılında Küçükçekmece Belediye Başkanlığına naklen atandı ve halen Gelirler Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

DUYURULAR

2016 yılı tarife bilgileri
Belediyenin tüm gelirlerinin tespit, tarh, tahakkuk ve tahsil edildiği birimdir. Belediye gelirleri 4 ana grupta toplanır.

1- Öz gelirler 
2- Devlet gelirlerinden ayrılan paylar 
3- Devlet yardımları 
4- Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler

ÖZ GELİRLER:
Öz gelirler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasına dayanır. 2464 sayılı kanunla;

1- Bizzat mükelleflerin beyanı veya ilgili kurumun tespiti ile en çok kullanılan gelir türleri;

- Emlak Vergisi 
- Çevre Temizlik Vergisi 
- İlan ve Reklam Vergisi 
- Eğlence Vergisi 
- Yangın Sigorta Vergisi 
- İşgal Harcı 
- Sağlık Belgesi Harcı 
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 
- Bina İnşaat Harcı 
- Kayıt Suret Harcı 
- Muayene Ruhsat Rapor Harcı 
- İmar Harçları 
- İşyeri Açma İzni Harcı 
- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 
- Yol Harcamalarına Katılma Payı

2- Aracı kurumlar tarafından fatura bedellerinden tahsil edilerek ödenen paylar 

- Çevre Temizlik Vergisi (konutlardan)
- Haberleşme Vergisi 
- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 
1319 sayılı Emlak Vergisi

Yeni bir Gayrimenkul aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde Yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz. 
- Bina vergisi - Arsa vergisi - Arazi vergisi

1. Oranlar 
2. Ödeme Miktarı 
3. Ceza 
4. Ödeme Süresi 
5. Ödeme İçin Hesap Numaraları 
6. Kayıtların Doğru Ve Hatasız Düzenlenebilmesi İçin Beyanname Verirken: 
7. Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 
8. Emekli Veya Geliri Olmayanların Tek Mesken İndirimi 
9. Emekli Formu - Geliri olmayanlar için taahhütname
10. Satış Durumunda Yapılacak İşlemler 
11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir? 
12. Bildirim Verilmediği Tespit Edildiğinde Ne Yapılır?

1. Oranlar :

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

- Emlak vergisinde (meskenler binde 2, işyerleri binde 4) 
- Arsa vergisi %06'dır. 
- Arazi vergisi %02'dir

2. Ödeme miktarı :

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır.

3. Ceza :

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51 maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (19/11/2009 tarihi itibari ile aylık % 1,95 ) 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4. Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. 
Her sene mali yılın başında tahakkuk eden Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi 2 Ocaktan itibaren ödenmeye başlanabilir. Son ödeme tarihleri ise 1.taksit için 31 Mayıs , 2.taksit için 30 Kasımdır.

6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken;

- Tapu ve kimlik fotokopisi 
- İntikaller için veraset ilamı sureti 
- Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekâlet sureti ibraz edilmelidir.

7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar :

Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulün emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak Vergisi Kanununun 30. maddesine istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulün emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

8. Emeklilere ait işlemler :

Emekli Formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir.

Emekli, Gazi, Şehitlerin dul ve yetimlerinin emekli maaşından başka geliri bulunmaması ( kira, banka faiz geliri vb.) ve bunların dışında hiçbir geliri olmayanlarında Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen Tek Meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye BKK yetkilidir. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

9. Emlak Vergisi muafiyet formları :

Formlar;
*.-Emeklilik/Ev Hanımı/Hiçbir geliri olmayanlara dair muafiyet formları.
*.-Gayrimenkul ile ilgili dosya kapama/işyeri nakil ile ilgili dilekçeler için. 

10. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Emlak satımlarında belediyemizin gelirler müdürlüğünün bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir.Mülkün sahibi mülk satıldığında, gelirler müdürlüğümüze bir dilekçe) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

12. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır?

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır. 213 sayılı V.U.K. 351 ve 352. maddelerine göre usulsüzlük işlemi uygulanır.

Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı belediye gelirleri kanunu mükerrer 44 maddesine istinaden alınır.

13. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı
14. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir? 
15. Oranlar
16. Ödeme Süresi
17. Ceza
18. Belgeler
19. Boş Binalar İçin Cevre Temizlik Vergisi 
20. Satış Ve Taşınma Durumunda Yapılacak İşlemler 
21. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

13. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı :

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. Çevre temizlik vergisi bildirim formu için.TIKLAYIN

14. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren "Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de "Abone" olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar. "şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak cevre temizlik vergisi ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır. İş yerlerinin belediyemiz de bulunan kayıtları devam etmektedir.

15. Oranlar :

2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir.

16. Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

17. Ceza :

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51. maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (19/11/2009 itibari ile aylık % 1,95 ) 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

18. Belgeler :

- Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi, ( İski bağlantıları yoksa ) 
- Kimlik fotokopisi,Noter tasdikli Kira Kontratı,Vergi Dairesi tutanağı fotokopisi. 
- Bir başka şahsın beyanını vermek için vekalet sureti ibraz edilmelidir.

19.Boş Binalar için Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir?

Kullanılmayan binalar için 2004 yılından itibaren Ç.T.V.vergisi alınmamaktadır.Bildirimde bulunmak şartıyla

20.Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak alım ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında belediyemizin Gelirler Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

21.Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için belediyemizin İşletme Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın giderilmesi talep edilmelidir.

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

Kimlerden Katılma Payı Alınır?

• Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların her iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması nedeniyle bu yoldan yararlanan gayrimenkul (bina ve arsa) sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

Hangi Hallerde Alınır?

İşyerlerinde, bir kereye mahsus verilecek harç,
• Yeni yol açılması,
• Mevcut yolların %40 oranında veya fazla genişletilmesi,
• Kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması,
• Kaldırım ve şose halindeki yolların beton veya asfalta çevrilmesi, 
Gibi durumlarda alınır.
Nasıl Ödenir?

• Mükelleflerin ilgili gayrimenkullerinin işin yapıldığı yıl emlak vergi değeri matrahının yüzde ikisinden fazla olmamak üzere harcanan paranın mükelleflere bölünerek tarh ve tahakkuku yapılarak, mükellefe 4 eşit taksitle veya peşin ödeme yapmak isteyen mükelleflere %25 indirim yapılarak tahsil edilir.

İlgili Kanun ve Mevzuat:

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 86-89. maddeler (17354 no.lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)

İLAN VE REKLAM VERGİSİ 
-Yasal Dayanağı:2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 16.Maddesi.
İlan ve Reklam Vergisi Formu için (TIKLAYIN)

Gerekli Belgeler: 
1- İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi 
2- Vergi Levhası Fotokopisi 
3- Tabela Faturasının Fotokopisi

El İlanı İçin Gerekli Belgeler:
• Dilekçe 
• El İlanı Örneği 
• İkametgah Kağıdı 
• Nüfus Cüzdanı Sureti 
• El İlanının Bastırıldığı Matbaadan Faturanın Fotokopisi

İlan ve Reklam Vergisi Mükellefi Kimdir?

• İşletme sahibi olup işiyle ilgili tabelası, bez ilanı veya afişi olan herkes.

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri:

• Yeni asılacak ilanlarda asılmadan önce fatura ile birlikte müracaat edilmesi gerekir.
• Daha önce mükellefiyetiniz varsa her yıl Ocak ayı içerisinde beyanname verilmesi gerekir.
• Ana arterler üzerinde yapılacak ilanlara ait beyanname Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne verilir.

Diğer Önemli Bilgiler:

• Bez afiş gibi geçici ilanlarda, haftalık tarifeden vergisi ödendikten sonra bez afiş mühürlenir ve asılmasına müsaade edilir.
• İlan ve reklam vergisi beyannamesini doldurabilmek için ilanın cinsine göre belirlenen (Işıklı, ışıksız veya bez ilan) birim fiyatlarını tahakkuk şefliğinden öğrenip, ilanınızın metrekaresini belirterek beyannamenizi doldurabilirsiniz.
• Müracaatların, tabela monte edilmeden yapılması gerekmektedir.
• Asma, Ayaklı, Totem yada çıkma oluşturacak şekilde konulan tabelalara kesinlikle izin verilmemektedir. İzinsiz uygulanan bu tür tabelalar bölge temizleme çalışmaları kapsamında kesilmekte ve cezai işlemler uygulanmaktadır.

İlgili Kanun ve Mevzuat:

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 nolu, 29/05/1981 tarihli resmi gazete) 

İŞYERİ AÇMA VE İZİN HARCI

-Yasal Dayanağı : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 81.Maddesi.
 

5. Ödeme yapılabilecek yerler :

Gelirler Müdürlüğü vezneleri,Halkalı Tahsilat Bürosu ve K.Çekmece Tahsilat Bürosu 
- Posta çek hesabı: 386006
- Halkbankası (Sefaköy Şubesi) IBAN NO: TR65 0001 2009 7940 0007 0000 16 
www.kucukcekmece.bel.tr
- Telefonla borç öğrenme : (0212) 411 06 89

-Faks No: 0 212 411 08 75
-Ayrıca İnternet üzerinden(e-belediye)işlem yapabilmek için Belediyemiz internet sitesinden şifre alarak yapmak istenen işlemler gerçekleştirilebilir.

DEVLET GELİRLERİNDEN AYRILAN PAYLAR
15/07/2008 tarihli ve 26937 saılı resmi gazetede yayınlanan 5779 sayılı kanunla Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden alınan paylar güncellenmiş olup Büyükşehir'e bağlı ilçe belediyelerinde bu oran 2,50 dir.

DEVLET YARDIMLARI
Bu kaynak çeşitli fonlarla ve yardımları kapsar.

BORÇLANMALAR, CEZALAR VE DİĞER GELİRLER
• Belediye Kanunun verdiği yetkiye istinaden gerekli hallerde belediye başkanı borçlanma yapabilir. 
• 5393 sayılı Belediye Kanununu,1608 sayılı yasa,5326 sayılı Kabahatler Kanunu,4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun,3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen hükümlere uygun olmadığı tespit edilen işlemlere Zabıta ve Belediye Encümenince para cezası uygulanır.

Gelirler Müdürlüğü;
-Küçükçekmece Şube Tahsilat Bürosu.(tlf. 0212 426 29 16 - 0 212 592 72 66)
-Halkalı Tahsilat Bürosu (tlf. 0 212 470 34 40 - 0212 470 34 50)

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Merkez Bina giriş katında 5 şeflik ile görev ifa etmektedir

1-Kalem Şefliği
2-Emlak Şefliği 
3-Tahsil Şefliği
4-İcra-Takip Şefliği 
5-Tahakkuk Şefliği

İletişim :
Şeflik Telefonları

Kalem Şefliği : 444 4 360/8760
Tahakkuk Şefliği : 444 4 360/ 8790
Tahsil Şefliği : 444 4 360/ 8800
İcra-Takip Şefliği : 444 4 360/8770
Emlak Şefliği : 444 4 360/8780

E-posta :

YÖNETMELİKLER

Çalışma Yönetmeliği

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.