EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İlhan Aydın
İlhan AYDIN
Doğum Yeri Gümüşhane
Doğum Yılı 1966
Öğrenim Lisans
Meslek Harita MühendisiHarita Mühendisi
Görevleri Emlak İstimlak Müdürlüğü
Telefon 444 4 360
E-posta emlak@kucukcekmece.bel.tr
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul

Özgeçmişi:
1966 yılında Gümüşhane'de doğdu. Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1993 yılları arasında özel sektörde Harita Mühendisi olarak çalıştı. 1993-2011 yılları arasında Bağcılar Belediyesinde İmar Müdürlüğü ve Planma Müdürlüğünde Mühendis, Harita Müdürlüğünde ise Müdür Muavini olarak görev yaptı. 2011 yılında Küçükçekmece Belediyesinde Emlak İstimlak Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı. 2014 yılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevine atanan İlhan AYDIN evli ve iki çocuk babasıdır.

Müdürlüğün Görevleri
Belediye sınırları içinde Belediyenin her türlü gayri menkullerinin korunması ve değerlendirilmesi, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması ve 775 sayılı kanuna göre Zabıta Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle birlikte işgalden arındırılması, Belediyeye gelir getirmek amacıyla kiraların zamanında belirlenmesi ve tahsillerinin sağlanması, imar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 2942/4650 sayılı yasaya göre istimlâk işlemlerinin yürütülmesi ve konularına göre ilgili yasalar uyarınca işlemlerin yürütülmesi Müdürlüğün başlıca görevleridir.

Emlak Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 1 - 2886 /4734 Sayılı ihale yasalarına göre ;Belediye taşınmazları ile kamuya terkli alanlardaki işgallerin ecrimisil işlemleri ve tahliyesi ,Belediye adına kayıtlı taşınmazların ihale yoluyla satışını yapmak.

MADDE 2 - 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde , imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek.

MADDE 3 - Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak.

MADDE 4 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların Envanterinin tutulması işlerinin yürütülmesi.

MADDE 5 - Belediye sınırları içinde veya dışında kurum,kuruluş ve şahıslara ait gayrimen kullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım,satım,kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.

MADDE 6 - Müdürlük, Belediyeye ait binalı veya binasız taşınmazların her türlü tasarrufunda yetkili olup bunlar üzerindeki yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri alır,ayrıca kamuya ait yerlerde bulunan işgallerin tespit edilmesi halinde ilgili birimlere (Zabıta Müdürlüğü ve Gelirler Müdürlüğüne) yasal gereği için gerekli bildirimlerde bulunmak.

MADDE 7 - 2886,3194,2981/3290,4706/4916,2942/4650 Sayılı Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için " Başkanlık Takdir komisyonu" teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak.

İstimlak Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 1 - 2942/4650 sayılı yasalara göre İmar Planlarında yol,meydan,park.çocuk bahçesi ,yeşil alan v.b.yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak.

MADDE 2 - 3194/15-16-17 maddeleri uyarınca yoldan ihdas,tevhid,yola terk ve ifraz işlemleri,yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerek satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlüklerinde takrir verme işlemlerini yapmak.

MADDE 3 - 3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan,yol,park,yeşil saha,v.b.umumi hizmetlere ayrılmış ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı yerlerin Belediye adına bedelsiz terklerinin veya devirlerinin sağlanması.

MADDE 4 - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol yasasına göre Belediyenin ihtiyaç duyduğu Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların tahsis işlemlerinin yürütülmesi.

MADDE 5 - 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası çerçevesinde kamulaştırma planı hazırlamak bu planlara uygun olarak arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerini yaparak arsa üretimini sağlamak.

Harita Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 1 - İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli olan halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak.

MADDE 2 - Belediye ve İmar Yasaları doğrultusunda,imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde;

- 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde ifraz ve şuyulandırma yapmak,

- 3194 Sayılı İmar Yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak,

- 3194 Sayılı Yasanın 15 ve 16 .maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak,

MADDE 3 - Kentsel Dönüşüm Planlarının uygulanması kapsamında ; arsa ve arazilere ilişkin tespit,değerlendirme ve sonuçlandırma yapmak sureti ile düzenleme yapmak.

MADDE 4 - İmarlı parsellerin inşaat istikamet rölevelerinin hazırlanması,kot-kesit ölçümlerinin tespiti ve ifraz-tevhit ( Ayırma-Birleştirme) işlerini yapmak,

MADDE 5 - Binalara ait Kontur-Gabari tespitlerini yapmak,

MADDE 6 - Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar planlarının yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlenmesini yapmak,

MADDE 7 - İmar Planlarındaki Kamulaştırmaya konu olan yerlerin kamulaştırma planlarını ve hesabatını yapmak,

MADDE 8 - Yeni bir mahalle kurulması ve İlçe ve Mahalle sınırlarının tespitini yasalara uygun olarak hazırlama işlemlerini yapmak,yeni oluşan Mahalle ve Sokak isimlerinin belirlenmesi ve numaratajla ilgili işlemleri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak hazırlamak.

MADDE 9 Belediyemizdeki diğer Müdürlükler ve vatandaşların ihtiyacı olan ozalit kopya çekim işlemlerini yapmak.

MADDE 10 - Belediyemiz hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kent Bilgi Sistemini oluşturmak.

MADDE 11 - Harita Uygulama Sorumlularını (TUS) kontrol etmek ve sicillerini tutmak.

 

MADDE 12 - İşlem görmekte olan parsellere ilişkin ,talep halinde imar yönetmeliği gereği revizyon yapmak,inşa edilmesi planlanan yol ve teknik altyapı tesislerinin arazi çalışmaları ile arazide parsel tespitleri yapmak.

MADDE 13 - İlçemize ait tanıtım rehberi (haritasını) hazırlamak .

Kalem Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 1 - İ.B.Ş.B. Başkanlığınca yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile Belediyemiz tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planlarının asıllarının arşivlenmesini yapmak.

MADDE 2 - Belediyemiz tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yasal askı işlemlerini yapmak.

MADDE 3 - Harita Birimine ait dosyaların arşivleme işlemlerini yapmak.

MADDE 4 - Belediyemiz birimlerinin plan kopya ihtiyaçlarını karşılamak.

MADDE 5 - Sorumlu olduğu servisin iş ve işleyişindeki organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak .

MADDE 6 -Servisin tüm işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

MADDE 7 - Yazışmaların yasal prosedürünü takip etmek.

MADDE 8 - Servislere Müdürün talimat ve isteklerini aktarmak.

MADDE 9 - Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

MADDE 10 - Müdürlük Demirbaşına kayıtlı zimmetli eşyaları koruyarak ,bunların her yıl sonunda dökümünü ve sayımını yapmak.

MADDE 11 - Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydını yapmak,işlem bitiminde arşivini sağlamak.

YÖNETMELİKLER
Çalışma Yönetmeliği

ASKI İLAN TUTANAKLARI

6 Eylül 2016 tarihli Askı İlan Tutanağı (Kartaltepe Mahallesi)
 

Not : Yayınlanan ilanlar pdf dokümanıdır. Dokümanları açmak için pdf okuyucu bir program kullanılması gereklidir.

 

 

 

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.