MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK VE KİRALIK GAYRİMENKULLER

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİEMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK VE KİRALIK GAYRİMENKULLER
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER ( Bu taşınmazların satış ihalesi 25/08/2016 günü ilanda belirten saatte yapılacaktır.)

DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE/KÖY SOKAK/MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO MİKTAR (M2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ TAHMİNİ BEDEL ( TL ) GEÇİCİ TEMİNAT (TL ) İMAR DURUMU/NİTELİĞİ İHALE SAATİ
34190103176 KÜÇÜKÇEKMECE Safra ( Sefaköy İnönü) Mah. Korutürk Sok. 244dsld 547

1

275.10 tam arsa 1.101.000,00 110.100,00 konut alanı 10:00
34190107589 KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı - İstasyon ( Kanarya ) Mah. Florya Cad. 7   5515 230.10 tam arsa 530.000,00 53.000,00 konut+yol (tevhit şartlı) 10:15
34190104588 KÜÇÜKÇEKMECE Yeşilova Mah. Kahramanlar Cad. 243Drllld 425 15 335.00 tam tarla(imarlı arsa) 1.508.000,00 150.800,00 konut alanı 10:30

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallah 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine göre " Açık Teklif Usulu " İle yukarıda gösterilen günü ve saatlerde satışa ve kiraya çıkarılmıştır.

2.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırdığınız geciçi teminat bedeline veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Kanunun 27 maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.I. Genelgelirinde  belirtilen şartları ( süresiz ve limit için olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teğit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşınması gerekmektedir.
b) Gereçek kişilerin tastikli (T.C.kinlik numarsını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydı ile nüfus cüzdan fotokopisi, ikametğah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut mesleki benzeri kuruluştan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekalet nameyi ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Kamu tüzel kişilerinin ise , tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeği , ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte ; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Çağaloğlu-Fatih /İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3.Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanunu faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.Kiralanan taşınmazlarda yıllık kira bedelinin 1/4 peşin geri kalan taksitler üçer aylık taksitler halinde ödenebilir.
4.İhaleye ait şart name internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr ) ve müdürlüğümüzde görülebilir.
5.İheleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.
6.Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7. Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8.Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devletin İhale Kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek geçikmeleden dolayı İdarenin veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.İlan olunur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İlan olunur.